COTISATIONS &

 

JAARLIJKS

ABONNEMENTS

 

LIDMAATSCHAP &

ANNUELS

 

ABONNEMENT

2017-2018

 

 

 

 

 

 

Chers membres,

 

Beste lid,

 

 

 

Vous vous êtes, je présume, définitivement accoutumés au calendrier saisonnier scolaire adopté naguère (il n'y a guère) par la Fédération Royale Belge des Echecs (FRBE) et donc également à cet appel précoce aux cotisations et abonnements pour l'exercice suivant, en l'occurrence 2017-2018.

 

Vanzelfsprekend ben je gewoon geraakt aan een terugkerend ritueel dat samenvalt met de schoolvakantie en gestuurd wordt door de Belgische Schaakbond (KBSB). Het resultaat is deze vroegtijdige oproep ter betaling van je lidmaatschap en/of abonnement voor het seizoen 2017-2018.

 

 

 

Veuillez toujours noter que :

 

Bedenk vooral dat:

 

 

 

D'une part, pour être repris dans la liste de force pour les interclubs nationaux (ICN) de la saison prochaine, il vous faudra être impérativement (ré)affilié au plus tard le 31 août 2017. À bon entendeur, salut !

 

Om opgenomen te worden op de spelerslijst van de nationale interclubs (NIC) voor het volgende seizoen moet je je bijdrage absoluut en ten laatste op 31 augustus 2017 betaald hebben. Een verwittigd man is er twee waard!

 

 

 

D'autre part, les nouvelles affiliations ou les réaffiliations après interruption (membres plus actifs) effectuées à partir du 1 juin 2017 couvrent automatiquement la saison suivante, soit jusqu'au 31 août 2018.

 

Anderzijds lopen de nieuwe lidmaatschappen of de hernieuwde, na een onderbreking en tot stand gekomen na 1 juni 2017, automatisch door tot 31 augustus 2018.

 

 

 

Conséquemment, je me permets de vous solliciter dès à présent en vous proposant nos deux formules, alternative rodée avec succès depuis moult années : l'affiliation simple ou l'abonnement.

 

Bijgevolg doe ik een beroep op je om vanaf nu je lidmaatschap te hernieuwen of gebruik te maken van ons abonnementenaanbod. Er bestaan namelijk twee formules: het gewone lidmaatschap of het abonnement.

 

 

 

 

 

 

L’affiliation simple

 

Het gewone lidmaatschap

 

 

 

L'affiliation simple (du 1 septembre 2017 au 31 août 2018) : le montant, inchangé, de la cotisation en est de 60,00 € pour les seniors et 30,00 € pour les juniors (qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans le 1er janvier 2018).

 

Het gewone lidmaatschap (van 1 september 2017 tot 31 augustust 2018): het bedrag blijft onveranderd:  60,00voor volwassenen en 30,00 € voor junioren (d.w.z. wie nog geen 20 jaar is op 1 januari 2018).

 

 

 

Petit rappel sur la cotisation :

 

Over het lidmaatschap:

 

 

 

La moitié de cette somme est reversée à la fédération et le reste sert au fonctionnement du club.

 

De helft van het bedrag gaat naar de Schaakbond en de rest is bedoeld voor de clubwerking.

Elle vaut invitation à notre Assemblée Générale du mois de juin (dès 2017) ainsi qu'au barbecue qui la suit.

 

Het lidmaatschap geeft recht op een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering in juni van elk jaar evenals voor de barbecue die erop volgt.

Elle est indispensable pour participer à tous les tournois –  pas seulement les nôtres – homologués FRBE et/ou FIDE.

 

Het lidmaatschap in onontbeerlijk om aan toernooien deel te nemen, niet alleen aan die wij organiseren maar ook aan andere KBSB- en FIDE-toernooien.

 

 

 

 

 

 

L’abonnement

 

Het abonnement

 

 

 

L'abonnement couvrant l'affiliation ainsi que l’inscription gratuite et automatique à tous nos tournois (les Opens – standards, rapides ou blitz – le Fermé) et à toutes nos autres activités : le montant, également inchangé, en est de 160,00 € pour les seniors et 130,00 € pour les juniors (qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans le 1er janvier 2018). À noter qu’il est gratuit pour les Champions du Club.

 

Het abonnement geeft recht op de inschrijving bij de KBSK evenals op gratis deelname  aan alle onze toernooien en activiteiten (de Opentoernooienstandaard, rapid of blitz – het gesloten FIDE toernooi, enzovoort): het bedrag blijft ongewijzigd, namelijk, 160,00 € voor volwassenen en 130,00 € voor junioren (d.w.z. wie nog geen 20 jaar is op 1 januari 2018). Noteer: voor de Clubkampioenen is het gratis.

 

 

 

Petit rappel sur l'abonnement :

 

Over het abonnement:

 

 

 

Votre avantage :

 

Je voordeel:

Un payement unique, des démarches simplifiées et le sentiment roboratif de contribuer à la bonne santé financière de votre club préféré.

 

Een eenmalige eenvoudige betaling, die je het bevredigende gevoel geeft om te hebben bijgedragen aan de uitbouw van je geliefkoosde club.

 

 

 

Notre avantage :

 

Ons voordeel:

Vous payez anticipativement toutes nos activités même celles auxquelles vous renoncerez.

 

Je betaalt vooraf voor al onze activiteiten zelfs voor diegene waaraan je niet deelneemt.

 

 

 

 

 

 

Nous calquerons nos activités de cette nouvelle saison sur celles de la saison passée en organisant 4 Opens (et un Fermé) et leurs blitz intermédiaires et de clôture, soit approximativement :

 

Onze werking voor het komende seizoen steunt op die van het vorige. D.w.z. 4 Open toernooien (en één gesloten) afgewisseld met blitztoernooien. Dit levert ongeveer de volgende activiteitenkalender op:

 

 

 

Automne 2017 : 13 rondes (de septembre à décembre)

 

Herfst 2017: 13 ronden (van september tot december)

Hiver 2018 : 11 rondes (de janvier à avril)

 

Winter 2018: 11 ronden (van januari tot april)

Printemps 2018 : 9 rondes (d’avril à juin)

 

Lente 2018: 9 ronden (van april tot juni)

Été 2018 : 8 rondes (les lundis et jeudis d'août)

 

Zomer 2018: 8 ronden (op maandagen en donderdagen in augustus)

 

 

 

Nous nous engageons, dans la mesure du possible, à respecter ces indications de tournois mais n’effectuerons aucun remboursement en cas de changement ou même d’annulation de l’un d’entre eux notre futur déménagement pourrait entraîner certaines perturbations.

 

Wij verbinden er ons toe om in de mate van het mogelijke deze kalander te respecteren maar keren geen enkele terugbetaling uit mocht, om een of andere reden, een toernooi geannuleerd of ingekort wordenonze toekomstige verhuisplannen zouden stokken in de wielen kunnen steken.

 

 

 

L’abonnement annuel est une forme de mécénat !

 

Vergeet niet dat het jaarlijkse abonnement een vorm van mecenaat is!

 

 

 

 

 

 

Le payement peut se faire soit en espèces le lundi soir ou par virement au numéro de compte

 

Betalen kan cash op maandagavonden of door storting op het rekeningnummer

BE23 0013 8838 9591

au nom de

 

op naam van de

ASBL BRUSSELS CHESS CLUB VZW

avec la communication "Cotisation 2017-2018" ou "Abonnement 2017-2018", c'est selon, suivie de vos Nom et Prénom.

 

met de  mededeling "Lidmaatschap 2017-2018" of "Abonnement 2017-2018", naargelanggevolgd door je Naam en Voornaam.

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie d’avance pour votre diligence.

 

Met dank op voorhand voor de aandacht die je hieraan wil schenken.

 

 

 

Pierre Kolp

Trésorier

 

Penningmeester

Brussels Chess Club