Les joueurs ne feront rien qui pourrait jeter le discrédit sur le jeu d’échecs.
 Art 11.1 des Règles du Jeu d'Echecs de la FIDE (la conduite des joueurs).

 

De spelers dienen zich te onthouden van handelingen waardoor het schaakspel in diskrediet wordt gebracht.
Art. 11.1 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel (spelersgedrag).

 

 

 

Chers amis,

 

Beste schaakvrienden,

 

 

 

 

 

 

 Ci-après les informations sur notre Open du Lundi vernal, celui simultané à nos TROIS tournois Fermés FIDE:

 

Hierna volgt informatie over ons volgend maandagse Open Lentetoernooi, dat samenloopt met onze DRIE Gesloten FIDE-toernooien:

Brussels Élite 2024

Brussels Experts 2024
Brussels Connaisseurs 2024

 

 

Brussels Elite 2024

Brussels Experten 2024
Brussels Kenners 2024

 

 

 

 

L'Open sera également homologué FIDE!

 

Het open toernooi is eveneens FIDE gehomologeerd!

 

 

 

Les appariements seront à nouveau accélérés!

 

De paringen worden weer versneld!

 

 

 

Points d’accélération:

 

Punten bij de versnelde paringen:

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI OPEN FIDE du

PRINTEMPS-LUNDI 2024

 

HET OPEN MAANDAGSE FIDE LENTETOERNOOI 2024

 

 

 

Tous les lundis du 15 avril au 17 juin 2024 à 19 heures précises.

 

Alle maandagen vanaf 15 april tot 17 juni 2024 om 19 uur stipt.

 

 

 

ATTENTION!

 

OPGELET!

 

 

 

Les parties commenceront à 19h précises, les pendules des blancs absents seront enclenchées par l'arbitre.

 

De partijen beginnen om 19u stipt, de klokken van wit worden dan door de scheidsrechter op gang gebracht.

 

 

 

Les appariements seront donnés à 18h55 précises.

 

De paringen gebeuren om 18u55 stipt.

 

 

 

Les inscriptions seront clôturées à 18h50 précises - il vous est loisible de vous inscrire par téléphone.

 

Inschrijven kan tot 18u50 stipt - we bevelen aan je telefonisch aan te melden.

 

 

 

Pas de ronde le 20 mai 2024 (lundi de Pentecôte).

 

Er wordt niet gespeeld op 20 mei (Pinkstermaandag) 2024.

 

 

 

Remise des prix générale le lundi 24 juin 2024
combinée à un tournoi de blitz, un drink de Vacances, une bourse aux livres d'échecs d'occasion et une vente de livres neufs à prix réduits de 15%!

 

Prijsuitreiking op maandag 24 juni 2024 gevolgd door een blitztoernooi, een vakantieborrel, een boekenbeurs van tweedehandsschaakboeken en een verkoop van nieuwe boeken met een korting van 15%!

 

 

 

Système suisse à 9 rondes,
dont 5 obligatoires
pour prétendre à un prix.

 

Zwitsers systeem 9 ronden, waarvan 5 verplicht om voor een prijs in aanmerking te komen.

 

 

 

Cadence: 90 min pour toute la partie avec un ajout de 30 s par coup dès le premier coup, au système Bronstein (retard).

 

Speeltempo: 90 min voor de hele partij met een toevoeging van 30 s per zet vanaf de eerste zet, systeem Bronstein (delay).

 

 

 

Arbitre: Philippe Jassem.

 

Scheidsrechter: Philippe Jassem.

 

 

 

Les règles du jeu de la FIDE, telles que décrites dans le VADE-MECUM FIDE 2019 de la FEFB, seront scrupuleusement respectées.

 

De FIDE-regels gestipuleerd in het

HANDBOEK VAN DE KNSB worden nauwlettend nageleefd.

 

 

 

Le joueur inscrit doit se présenter à l’échiquier au plus tard à 20h00; passé cette limite, il sera déclaré forfait. Le joueur déclaré forfait devra, en sus de la sienne, le montant de l'inscription de son adversaire (soit 3€50) au club qui aura préalablement remboursé ce dernier.

 

Een speler is ten laatste aanwezig om 20u00.

Indien niet wordt de partij forfait verklaard. In dit geval dient de betrokken speler zijn eigen inschrijvingsgeld (3€50)

plus dat van zijn tegenstander

te vergoeden.

 

 

 

LOCAL: Het Huys,
Rue Égide Van Ophem 46
à 1180 Uccle

 

LOKAAL: Het Huys,
Egide Van Ophemstraat 46
  te 1180 Ukkel

 

 

 

Inscription: 3,50€ par ronde ou 28€ 
d'avance pour tout le tournoi.

 

Inschrijving: 3,50€ per ronde of 28€  
bij vooruitbetaling voor het hele toernooi.

Inscription gratuite évidemment pour les abonnés annuels 2023-2024, pour mémoire, inscrits d'office dès la première ronde, sauf avis contraire.

 

Gratis inschrijving voor de jaarabonnés 2023-2024, die - tenzij tegenbericht - automatisch zijn ingeschreven vanaf de eerste ronde.

 

 

 

 

450€ de prix:

1° 150€

   70€

   30€

 

et

 

1 catégorie ELO médiane,

définie après la seconde ronde:

 

1° 100€

   70€

   30€

 

 

 

 

450€ aan prijzen:
 

1° 150€

   70€

   30€

 

en

 

1 mediaan

ELO-categorie,

gedefinieerd na de tweede ronde:

 

1° 100€

   70€

   30€

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix sont partagés en cas d’égalité.

 

De prijzen zijn  worden gedeeld in geval van gelijke stand.

 

 

 

Remarque: un souci d'équité nous amènera à limiter la prétention à un prix de l'Open du Printemps-Lundi aux joueurs dont la cote FIDE du 1er avril 2024 ne dépasse pas 1828, celle qui a permis au dernier joueur du FERMÉ EXPERT FIDE (le second tournoi) d'y être sélectionné. Tout joueur dépassant cette dernière sera présumé s'être dérobé aux fermés ÉLITE et EXPERTS et ne pourra donc obtenir un prix.

Cependant, la participation désintéressée est libre, ceci y compris pour les joueurs des Fermés momentanément désœuvrés (adversaire absent, ronde de rattrapage).

 

Opmerking: rechtvaardigheid gebiedt ons de deelname aan het Maandagse Open Lentetoernooi te beperken tot spelers wiens ELO FIDE van april 2024 dat van de laatste geselecteerde van het FIDE EXPERTENTOERNOOI, namelijk 1828, niet overschrijdt. Deelnemers die in dit geval zouden zijn, kunnen geen aanspraak maken op een prijs in het Open toernooi.

De onbaatzuchtige deelname is evenwel toegestaan. Dat geldt ook voor de spelers van de Gesloten toernooien, die tijdelijk inactief zijn (tegenstander afwezig, inhaalronde).

 

 

 

Les résultats sont envoyés pour les classements ELO FIDE des 1ers des mois de mai, juin et juillet 2024 et ELO FRBE du 1er juillet 2024 (intégrés au « Brussels Spring Competition 2024 »).

 

De resultaten tellen mee voor de ELO FIDE rating van de maanden  mei, juni en juli 2024 en de KBSB ELO van juli 2024 (geïntegreerd in de « Brussels Spring Competition 2024 »).

 

 

 

Pour la FIDE, en cas d'absence d’affiliation régulière, belge ou étrangère, une cotisation d’inscription obligatoire devra être perçue en plus de l’inscription au tournoi. Elle s’élève à 75€, payable en une fois et avant la première partie. (NB : pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans le 1er janvier 2024, cette cotisation s’élève à 45€). Cette cotisation est valable partout dans le monde jusqu’au 31 août 2024.

 

Wie geen binnen- of buitenlandse
FIDE rating heeft, betaalt verplicht en voorafgaand aan het toernooi
het FIDE lidmaatschap.
Dit komt neer op 75€ en moet worden

betaald vóór het begin

van de eerste partij.

(NB: 45€ voor wie geen 20 is op 1 januari 2024). Dit lidmaatschap is overal ter wereld

geldig tot 31 augustus 2024.

 

 

 

Les résultats sont comptabilisés pour le championnat du club, saison 2023-2024. 

 

De uitslag telt mee voor het clubkampionschap van het seizoen 2023-2024.

 

 

 

Le classement, mis à jour le soir ou le jour après chaque ronde, peut être consulté sur notre notre site ou sur celui de la FRBE.

 

De toernooirangschikking die na elke speelavond of de dag daarna wordt aangepast, kan worden geraadpleegd op onze website of op die van de KBSB.

 

 

 

Veuillez (re)consulter attentivement ce document pour vous (re)familiariser avec nos règles de bonne conduite!

 

(Her)lees aandachtig ons reglement 
en de regels 
voor sportief gedrag!

 

 

 

En espérant vous y retrouver très nombreux.

 

Tot op het toernooi!

 

 

 

Inscription et info (FR/EN):

 

Inschrijving en info (NL/EN):

 

 

 

Philippe Jassem, Directeur des Tournois et Arbitre, 0478/34.75.57

 

Piet Van de Craen, Voorzitter, 0475/32.07.09

Pierre Kolp, Trésorier, 0476/39.37.95

 

Pierre Kolp, Penningmester, 0476/39.37.95

 

 

 

Le Brussels Chess Club

 

De Brussels Chess Club